Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 11195 View view 18.206.16.123 
  ระบบสมาชิก แสดงข้อมูลย้อนหลัง ระบบหน่วยงาน
 

ข่าวหัวเรื่อง : คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.ค.น.
บันทักเมื่อ 10/09/2019  จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัครเป็นสมาชิก ช.ค.น.

1.เป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีอายุไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์  ยกเว้นผู้ที่ได้รับการบรรจุใหม่หรือได้ย้ายหรือได้โอนเข้ามาในท้องที่จังหวัดน่านต้องมีอายุไม่เกินห้าสิบปีบริบูรณ์และต้องยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง หรือวันที่มารายงานตัว  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่จังหวัดน่าน  การนับอายุทั้งสองกรณีให้นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครต่อสมาคม

2.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ

3.มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หาย

4.มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดน่าน

5.มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม

6.ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคม

สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ

          ก.สมาชิกประเภทสามัญ  ได้แก่ สมาชิกที่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้

            1.ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวพนักงานราชการที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรทางการศึกษาอื่น ที่มีสำนักงานหรือที่ทำงานในจังหวัดน่านในวันสมัครเป็นสมาชิก

            2.เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ลูกจ้างประจำ  สังกัดกองการศึกษาองค์อารบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน

            3.เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

            4.เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน

            5.พนักงานเจ้าหน้าที่  ลูกจ้างประจำ ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดน่าน

            6.เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน  จำกัด

            7.เจ้าหน้าที่หรือครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในพื้นที่จังหวัดน่าน

                 ข.สมาชิกประเภทสมทบ  ได้แก่  สมาชิกที่เป็นคู่สมรสของสมาชิกประเภทสามัญ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงคุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.ค.น.
 10/09/2019
 14:53 น.การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการ สมัครสมาชิก ช.ค.น.
 10/09/2019
 14:57 น.การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
 10/09/2019
 14:58 น.การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ศพครอบครัว
 11/09/2019
 10:50 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
- ระบบ ชคน.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดน่าน (ชคน.)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน  เบอร์โทรติดต่อ  054-771757,Fax 054-771757
ติดต่อผู้ดูแล www.cknan.org
Facebook    rss feed