Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 10699 View view 18.232.171.18 
  ระบบสมาชิก แสดงข้อมูลย้อนหลัง ระบบหน่วยงาน
 

�����������ͧ : การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ศพครอบครัว
�ѹ�ѡ����� 21/06/2019  �ӹǹ�����Ҫ� 396 ����

 การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ศพครอบครัว 

งวดที่ 1  การเตรียมเอกสารหลักฐาน   ดังนี้

ผู้ถึงแก่กรรม 

1.ใบมรณะบัตรสมาชิกที่ถึงแก่กรรม (1ฉบับ)                              

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถึงแก่กรรม  (1ฉบับ)                 

3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ถึงแก่กรรม ประทับตรา "ตาย" (1ฉบับ)

ผู้รับผลประโชยน์

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (1ฉบับ)                                   

2.สำเนาทะเบียนบ้าน (1ฉบับ)                                                  

3.สำเนาทะเบียนสมรส  (1ฉบับ)                                               

หมายเหตุ  : ขอให้ผู้รับผลประโยชน์ได้จัดเตรียมเอกสารข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน สำหรับการรับเงินสงเคราะห์ศพงวดที่ 1 ให้ผู้รับผลประโยชน์คนใดคนหนี่งตามที่ระบุเป็นผู้รับผลประโยชน์ มารับเพียง 1 คน 

 

วดที่ 2  การเตรียมเอกสารหลักฐาน   ดังนี้

 กรณีรับเงินด้วยต้นเอง

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (2ฉบับ)                                   

 2.สำเนาทะเบียนบ้าน (2ฉบับ)                                               

กรณีมอบฉันทะรับเงิน

1.เขียนใบมอบฉันทะตามแบบสมาคมฯกำหนด-สิ่งที่ส่งมาด้วย (1ฉบับ)

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน-ผู้มอบ (2ฉบับ)                               

3.สำเนาทะเบียนบ้าน-ผู้มอบ (2ฉบับ)                                         

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน-ผู้รับมอบ (2ฉบับ)                         

5.สำเนาทะเบียนบ้าน-ผู้รับมอบ (2ฉบับ)                                        

หมายเหตุ : ขอให้ผู้รับผลประโยชน์หรือผู้รับมอบฉันทะให้มารับเงินแทน ได้จัดเตรียมเอกสารดังดังกล่าวข้างต้น  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน  หากขาดหลักฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว สมาคมฯไม่อาจจ่ายเงินสงเคราะห์ศพครอบครัว งวดที่ 2 ให้แก่ท่านได้

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

���ǻ�Ъ�����ѹ�������§ประกาศรับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ
 20/06/2019
 16:00 น.การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ศพครอบครัว
 21/06/2019
 14:41 น.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดน่าน (ชคน.)
 24/09/2018
 12:22 น.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดน่าน (ชคน.)
 24/09/2018
 12:22 น.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดน่าน (ชคน.)
 24/09/2018
 12:22 น.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดน่าน (ชคน.)
 20/06/2019
 14:37 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
- ระบบ ชคน.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดน่าน (ชคน.)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน  เบอร์โทรติดต่อ  054-771757,Fax 054-771757
ติดต่อผู้ดูแล www.cknan.org
Facebook    rss feed