เรียน สมาชิก ช.ค.น.
  เรื่อง ประกาศสมาคมฯ ชคน.ประจำเดือน ตุลาคม 2563

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศเรียกเก็บเงินประจำเดือน ต.ค.63 คนละ 180 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 02/10/2020 เวลา  : 14:17 น. โดย  : เจ้าหน้าที่ ช.ค.น.
โหลด1 : 0210201417T8ZVP1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save