Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 24905 View view 34.200.226.179 
  ระบบสมาชิก แสดงข้อมูลย้อนหลัง ระบบหน่วยงาน
 

ข่าวหัวเรื่อง : การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ศพครอบครัว
บันทักเมื่อ 11/09/2019  จำนวนผู้เข้าชม 1125 ครั้ง

 การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ศพครอบครัว 

งวดที่ 1  การเตรียมเอกสารหลักฐาน   ดังนี้

ผู้ถึงแก่กรรม 

1.ใบมรณะบัตรสมาชิกที่ถึงแก่กรรม                                  (1 ฉบับ)                              

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถึงแก่กรรม                      (1 ฉบับ)                 

3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ถึงแก่กรรม ประทับตรา "ตาย"             (1 ฉบับ)

ผู้รับผลประโชยน์

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                      (2 ฉบับ)       

2.สำเนาทะเบียนบ้าน                                                   (2 ฉบับ)               

3.สำเนาทะเบียนสมรส                                                  (2 ฉบับ)                     

 หมายเหตุ  : ขอให้ผู้รับผลประโยชน์ได้จัดเตรียมเอกสารข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน สำหรับการรับเงินสงเคราะห์ศพงวดที่ 1 ให้ผู้รับผลประโยชน์คนใดคนหนี่งตามที่ระบุเป็นผู้รับผลประโยชน์ มารับเพียง คน 

 

งวดที่ 2  การเตรียมเอกสารหลักฐาน   ดังนี้

 กรณีรับเงินด้วยตนเอง

1.เขียนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                             (2 ฉบับ)

2.สำเนาทะเบียนบ้าน                                                 (2 ฉบับ)

กรณีมอบฉันทะรับเงิน

1.เขียนใบมอบฉันทะตามแบบสมาคมฯกำหนด-สิ่งที่ส่งมาด้วย  (1 ฉบับ)

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน-ผู้มอบ                            (2 ฉบับ)                               

3.สำเนาทะเบียนบ้าน-ผู้มอบ                                         (2 ฉบับ)                               

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน-ผู้รับมอบ                        (2 ฉบับ)                               

5.สำเนาทะเบียนบ้าน-ผู้รับมอบ                                      (2 ฉบับ)                                                        

หมายเหตุ : ขอให้ผู้รับผลประโยชน์หรือผู้รับมอบฉันทะให้มารับเงินแทน ได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวข้างต้น  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน  หากขาดหลักฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว สมาคมฯไม่อาจจ่ายเงินสงเคราะห์ศพครอบครัว งวดที่ 2 ให้แก่ท่านได้

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงประกาศ ผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
 08/03/2020
 13:09 น.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
 05/03/2020
 15:21 น.ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชคน.
 24/02/2020
 14:21 น.สรุปการชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพสมาชิก ช.ค.น. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 - ตุลาคม 2563
 08/10/2020
 09:55 น.คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.ค.น.
 10/09/2019
 14:53 น.การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการ สมัครสมาชิก ช.ค.น.
 10/09/2019
 14:57 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
- ระบบ ชคน.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จังหวัดน่าน (ชคน.)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน  เบอร์โทรติดต่อ  054-771757,Fax 054-771757
ติดต่อผู้ดูแล www.cknan.org
Facebook    rss feed