เรียน สมาชิก ช.ค.น.
  เรื่อง ประกาศสมาคมฯ ชคน.ประจำเดือน ธันวาคม 2563

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศเรียกเงินเก็บ ประเดือน ธันวาคม 2563 คนละ 120 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 19/12/2020 เวลา  : 11:12 น. โดย  : เจ้าหน้าที่ ช.ค.น.
โหลด1 : 19122011112VNT51.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save