เรียน สมาชิก ชคน.
  เรื่อง ประกาศสมาคมฯ ชคน.ประจำเดือน มิถุนายน 2563

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศเรียกเก็บเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563 คนละ 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 05/06/2020 เวลา  : 15:02 น. โดย  : เจ้าหน้าที่ ชคน.
โหลด1 : 0506201502ELPC71.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save