เรียน สมาชิก ชคน.
  เรื่อง ประกาศสมาคมฯ ชคน.ประจำเดือน ตุลาคม 2562

  เนื้อหาโดยย่อ :
 เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 คนละ 210 บาท (สองร้อยสิบบาทถ้วน)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 02/10/2019 เวลา  : 10:44 น. โดย  : เจ้าหน้าที่ ชคน.
โหลด1 : 0210191044YE4WV1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save